Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG)

Fundacja wspiera działalność oraz promuje rozwój Uniwersytetu Gdańskiego. Głównymi obszarami działalności Fundacji są: edukacja i szkolenia, ekspertyza i doradztwo naukowe, badania fizykochemiczne, usługi wydawnicze i drukarskie. Fundacja znajduje się w wykazie ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska i powietrza oraz ochrony przed hałasem prowadzonym przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Fundacja prowadzi badania naukowe oraz świadczy usługi doradztwa eksperckiego dla przedsiębiorstw, instytucji badawczych i organów administracji publicznej. Od początku działalności Fundacji jednym z jej priorytetów była ochrona środowiska. W zakresie ochrony środowiska, Fundacja prowadzi działania in situ i ex situ oraz przyczynia się do kształtowania świadomego podejścia do środowiska poprzez działania edukacyjne, informacyjne i komercyjne. Dzięki długoletniej, bliskiej współpracy z naukowcami ze Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, szczególnie istotnym celem Fundacji jest ochrona środowiska Morza Bałtyckiego i jego strefy przybrzeżnej. Fundacja podejmuje również działania związane z ochroną ekosystemów lądowych o dużym znaczeniu dla środowiska na obszarach należących do sieci Natura 2000 oraz innych obszarach chronionych. Merytoryczną część naszych projektów wspierają naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, co gwarantuje profesjonalną realizację projektów zgodnie ze standardami.

W projekcie „Ssaki morskie” Fundacja, wraz ze Stacją Morską w Helu, organizuje i przeprowadza szkoły letnie oraz kursy dla nauczycieli. Ponadto Fundacja opracowuje materiały edukacyjno – informacyjne dotyczące ssaków morskich oraz ssaków morskich i ich interakcji z rybołówstwem.

www.frug.ug.edu.pl

Team

Kamila Szmidt
Dr. Iwona Pawliczka
Mikolaj Koss
Monika Dorota Selin
Wojciech Gorski
Justyna Kapa
Dr. Joanna Jaszczolt


Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry w Helu (HMS)

Powstała w 1992 r. i jest stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Jako jedyna stacja tego typu w Polsce odpowiada na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego w kraju oraz zapewnia wsparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych pracujących w tym regionie (zespołów akademickich różnych uczelni, instytutów branżowych oraz Polskiej Akademii Nauk). HMS współpracowała przy realizacji wielu projektów z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, służąc zarówno wiedzą naukową w zakresie ssaków morskich, jak i narzędziami do prac w terenie.
Beneficjentem tego projektu będzie Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast Stacja Morska w Helu będzie zapewniać wiedzę naukową, zasoby i infrastrukturę jako strona trzecia w projekcie.
www.hel.ug.edu.pl